Polityka prywatności

Szanujemy prawo do prywatności osób korzystających z aplikacji Olivia Carpooling (dalej „Użytkownicy”) i dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe naszych Użytkowników były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem”).

Korzystanie z Usług dostępnych w aplikacji Olivia Carpooling wiąże się z koniecznością przetwarzania przez nas danych osobowych Użytkownika.

Nasza Polityka prywatności powstała, aby poinformować Użytkowników kto jest administratorem ich danych osobowych, jakie dane osobowe, w jakim celu, na jakiej podstawie i jak długo przetwarzamy oraz komu je udostępniamy, a także jakie prawa przysługują Użytkownikowi jako podmiotowi danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Contractor+ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Batorego 16/1A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000556846, NIP 9571078431, REGON 361463980, posiadająca opłacony w całości kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 złotych (zwana dalej „Usługodawcą“).

Jak się z nami kontaktować w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Usługodawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego dane kontaktowe są następujące: Contractor+ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Inspektor Ochrony Danych, ul. Batorego 16/1A, 80-251 Gdańsk, adres e-mail: iod@oliviacentre.com. Jest to osoba, z którą Użytkownik może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania jego danych osobowych, korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Usługodawca przetwarza dane osobowe, które podaje lub pozostawia Użytkownik w ramach korzystania z Usług dostępnych w aplikacji Olivia Carpooling. Zakres przetwarzanych przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika zależy od zakresu korzystania przez Użytkownika z Usług dostępnych w aplikacji Olivia Carpooling. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, nazwa i numer rejestracyjny pojazdu Użytkownika, wizerunek lub awatar Użytkownika (o ile udostępni go Usługodawcy), dane o lokalizacji Użytkownika, trasa i punkt początkowy i końcowy przejazdu Użytkownika, informacje o urządzeniu końcowym, przeglądarce lub systemie operacyjnym Użytkownika, czas i data wizyty, dane dotyczące konfiguracji aplikacji podczas korzystania z Usługi, w przypadku rejestracji lub logowania się przez Użytkownika za pośrednictwem konta Google lub konta Facebook Użytkownika – znacznika Użytkownika udostępnionego Usługodawcy przez Google lub Facebook.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe Użytkownika?

Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:
a) zawarcia lub wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług dostępnych w aplikacji Olivia Carpooling, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt b) Rozporządzenia,
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy, w szczególności w zakresie sporządzenia, prowadzenia i archiwizacji dokumentacji rachunkowej lub podatkowej, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt c) Rozporządzenia,
c) ustalenia, zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przez Usługodawcę związanych z prowadzoną działalnością, zawartą z Użytkownikiem umową lub osobą Użytkownika, lub ustalenia odpowiedzialności Usługodawcy, lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Usługodawcy, przed organami ścigania lub organami orzekającymi, w postępowaniach karnych, cywilnych lub administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt f) Rozporządzenia,
d) w celu prowadzenia marketingu własnych produktów lub Usług Usługodawcy, prowadzenia statystyk i ulepszania Usług dostępnych w aplikacji Olivia Carpooling (realizacja prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy), na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt f) Rozporządzenia,
e) jeżeli Usługodawca przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody, treść zgody określa, w jakim celu Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika, przy czy podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych przez Usługodawcę jest Artykuł 6 ustęp 1 punkt a) Rozporządzenia.

Komu udostępniamy dane osobowe Użytkownika?

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane przez Usługodawcę podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Usługodawcy, w tym: podmiotom, z których Usługodawca korzysta lub którym powierzył wykonywanie czynności w zakresie prowadzonej przez siebie działalności, podmiotom, którym Usługodawca powierzył przetwarzanie danych osobowych, podmiotom świadczącym dla Usługodawcy usługi podatkowe, rachunkowe, doradcze, audytowe, pomoc prawną, techniczne lub informatyczne, dostawcom systemów wspierających działalność Usługodawcy. Ponadto dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane innym administratorom przetwarzającym dane osobowe we własnym imieniu, w tym: podmiotom świadczącym usługi kurierskie, pocztowe, płatnicze lub bankowe, podmiotom nabywającym wierzytelności, uprawnionym podmiotom i organom, którym Usługodawca jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym organom ścigania, egzekucyjnym, sądowym, administracyjnym, partnerom współpracującym z Usługodawcą przy realizacji Usług dostępnych w aplikacji Olivia Carpooling.

Partnerzy współpracujący przy realizacji Usług dostępnych w aplikacji Olivia Carpooling mają siedziby w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Nie wykluczamy jednak współpracy z partnerami, którzy mogą mieć siedzibę poza terytorium EOG. W przypadku, gdybyśmy przekazywali Twoje dane poza terytorium EOG, będziemy wymagali, aby tacy partnerzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych poprzez zobowiązanie się do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwo w programie "Tarcza Prywatności"; ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przez jaki czas przetwarzamy dane osobowe?

Czas przechowywania danych osobowych przez Usługodawcę jest uzależniony od podstawy prawnej i celu przetwarzania tych danych, z uwzględnieniem zasady rozliczalności.

Mając powyższe na względzie, dane osobowe Użytkownika mogą być przechowywane przez okres:
a) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług dostępnych w aplikacji Olivia Carpooling – przez czas obowiązywania tej umowy, a po jego zakończeniu przez okres niezbędny do wypełnienia ciążącego na Usługodawcy obowiązku prawnego oraz czas, w którym Usługodawca może ponieść konsekwencje prawne niewykonania tego obowiązku lub przez okres określony w punkcie c) poniżej,
b) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy – przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku oraz czas, w którym Usługodawca może ponieść konsekwencje prawne niewykonania tego obowiązku,
c) przez czas niezbędny do ustalenia, zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przez Usługodawcę w związku z prowadzoną działalnością, zawartą z Użytkownikiem umową lub osobą Użytkownika, lub ustalenia odpowiedzialności Usługodawcy, lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Usługodawcy, przed organami ścigania lub organami orzekającymi, w postępowaniach karnych, cywilnych lub administracyjnych, z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w obowiązujących przepisach prawa,
d) w przypadku danych osobowych przetwarzanych dla celu prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług Usługodawcy, prowadzenia statystyk i ulepszania Usług dostępnych w aplikacji Olivia Carpooling – najpóźniej do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu,
e) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie – najpóźniej do czasu jej wycofania.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych dla różnych celów lub na różnych podstawach przetwarzania, dla których występują różne okresy przechowywania, łączny czas przechowywania tych danych osobowych nie będzie dłuższy niż okres przechowywania, który upłynie najpóźniej.

Jakie prawa przysługują Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo sprostowania danych osobowych,
c) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania,
g) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownik w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Podczas przetwarzania danych osobowych Użytkownika nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w rozumieniu Artykułu 22 Rozporządzenia. Oznacza to, że Użytkownik nie podlega decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłoby wywoływać wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na jego sytuację.

Czy istnieje wymóg podania danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chociaż jest konieczne do zawarcia lub wykonania umowy o świadczenie Usług dostępnych w aplikacji Olivia Carpooling lub korzystania z Usług dostępnych w aplikacji Olivia Carpooling.

Technologie przechowywania danych lokalnie na urządzeniu końcowym Użytkownika

Aplikacja Olivia Carpooling korzysta z technologii umożliwiających przechowywanie zapisanych przez nią danych na urządzeniu końcowym Użytkownika. Zapisane dane są przechowywane długotrwale, nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki Użytkownika/aplikacji Olivia Carpooling ani nie mają zdefiniowanego okresu ważności. Usługodawca używa technologii przechowywania danych lokalnie na urządzeniu Użytkownika wyłącznie dla celów świadczenia Usług dostępnych w aplikacji Olivia Carpooling, w szczególności umożliwienia korzystania z usług dostępnych w aplikacji Olivia Carpooling, zapewnienia prawidłowego działania dostępnych w niej funkcjonalności, zapamiętania Użytkownika, jego wyborów i ustawień.

Pliki cookies

Podczas instalowania aplikacji Olivia Carpooling oraz korzystania z Usług dostępnych w aplikacji Olivia Carpooling, Użytkownik może otrzymywać cookies pochodzące od partnerów współpracujących z Usługodawcą przy realizacji Usług dostępnych w aplikacji Olivia Carpooling lub od podmiotów obsługujących przeglądarkę lub system operacyjny, z którego korzysta Użytkownik. Cookies stosowane przez wyżej wymienionych partnerów i podmioty podlegają ich własnej polityce prywatności. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące u tych partnerów lub podmiotów.