Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia za pośrednictwem Serwisu Usług (aplikacji mobilnej pod nazwą Olivia Carpooling) przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników.

1.2. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem: https://cp.oliviacentre.com oraz w aplikacji Olivia Carpooling.

1.3. Terminom pisanym w treści Regulaminu z wielkiej litery nadaje się następujące znaczenie:
a) Kierowca- Użytkownik, która zamieścił w Serwisie ogłoszenie dotyczące Wspólnego przejazdu,
b) Lokalizacja- budynki biurowe zlokalizowane w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472A,
c) Pasażer- Użytkownik, który odpowiedział za pośrednictwem Serwisu na ogłoszenie Kierowcy dotyczące Wspólnego przejazdu,
d) Regulamin- niniejszy regulamin,
e) Serwis- serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod nazwą Olivia Carpooling w formie aplikacji mobilnej dostępnej w Google Play oraz Apple Store
f) Usługi- wszelkie usługi oferowane przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, a w szczególności usługa pośrednictwa w uzgodnieniu Wspólnego przejazdu pomiędzy Pasażerem a Kierowcą,
g) Usługodawca- Contractor+ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
h) Użytkownik- osoba fizyczna zatrudniona w Lokalizacji, która dokonała rejestracji w Serwisie, w szczególności Pasażer oraz Kierowca,
i) Wspólny przejazd- przejazd Kierowcy oraz Pasażera w pojeździe mechanicznym należącym do Kierowcy lub który jest legalnie i formalnie umocowany do użytkowania przez Kierowcę, realizowany na trasie do i z Lokalizacji, na podstawie uzgodnień dokonanych przez Kierowcę i Pasażera w Serwisie.

2. Warunki techniczne świadczenia Usług

2.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, są następujące:
a) Przeglądarka internetowa: najnowsze, stabilne wersje Google Chrome, Mozilla Firefox,
b) Dostęp do Internetu.
c) Poprawnie zainstalowana aplikacja na urządzeniu mobilnym z najnowszym systemem operacyjnym Android lub w przypadku urządzeń marki Apple iOS.
d) Udostępnienie w urządzeniu mobilnym dostępu do danych geo-lokalizacyjnych.
2.2. Usługa wykorzystuje technologie przechowywania danych lokalnie na urządzeniu końcowymUżytkownika. Informacje związane z technologią określoną w zdaniu poprzednim oraz plikami cookies Usługodawca podaje w Polityce prywatności.

3. Rejestracja

3.1. Korzystanie z Usług wymaga zainstalowania na urządzeniu mobilnym aplikacji oraz rejestracji w Serwisie. Rejestracja jest dobrowolna i nieodpłatna.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie poszczególnych etapów rejestracji dostępnych w aplikacji.

3.3. Z chwilą rejestracji dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

3.4. Warunkiem rejestracji oraz korzystania z Usług jest spełnianie przez Użytkownika warunków opisanych w Regulaminie, podanie w procesie rejestracji pełnych i prawdziwych danych oraz posiadanie aktywnego adresu e-mail.

3.5. Użytkownicy mają możliwość jednokrotnego zarejestrowania się w Serwisie.

3.6. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego loginu i hasła dostępu do Serwisu oraz nieudostępniania go osobom trzecim.

3.7. W razie zmiany danych podanych w procesie rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji w Serwisie.

4. Zasady świadczenia i korzystania z Usług

4.1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników jest dozwolone wyłącznie w celach niekomercyjnych, w szczególności nie jest dopuszczalne wykorzystanie go w celach związanych z działalnością zarobkową lub gospodarczą, składanie Użytkownikom ofert na usługi inne niż Wspólny przejazd, przesyłanie treści o charakterze reklamowym, itp.

4.2. Korzystanie z Usług Usługodawcy jest nieodpłatne.

4.3. W ramach serwisu Użytkownicy uprawnieni są do komunikacji w sprawie Wspólnych przejazdów, w tym zamieszczania ogłoszeń Wspólnego przejazdu oraz odpowiadania na nie.

4.4. Uzgodnienie Wspólnego przejazdu pomiędzy Kierowcą a Pasażerem następuje w drodze odpowiedzi przez Użytkownika na ogłoszenie Wspólnego przejazdu, opublikowane przez Kierowcę za pośrednictwem Serwisu, o ile nie dojdzie do anulowania ogłoszenia Wspólnego przejazdu lub anulowania odpowiedzi przez odpowiednio Kierowcę lub Pasażera.

4.5. Użytkownicy, którzy uzgodnili Wspólny przejazd, zobowiązani są do niezwłocznego informowania się  o wszelkich zmianach dotyczących Wspólnego przejazdu, w szczególności do anulowania Wspólnego przejazdu za pośrednictwem Serwisu w przypadku braku możliwości jego realizacji przez Użytkownika.

4.6. Do obowiązków Kierowcy należy w szczególności:
4.6.1. stawienie się wraz z przygotowanym do wykonania przejazdu pojazdem, w uzgodnionym za pośrednictwem Serwisu miejscu i czasie,
4.6.2. posiadanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii, dowodu rejestracyjnego pojazdu potwierdzającego aktualne badanie techniczne dopuszczające pojazd do ruchu oraz aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu, zgodne z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U z 2003 r., Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.),
4.6.3. okazanie dokumentów, o których mowa w pkt 4.6.2. na każde żądanie Pasażera,
4.6.4. przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, w szczególności ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (tekst jednolity Dz.U.2012.1137 z późn. zm.),
4.6.5. poinformowanie Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji Wspólnego przejazdu.
4.7. Do obowiązków Pasażera należy w szczególności:
4.7.1. stawienie się w uzgodnionym za pośrednictwem Serwisu miejscu i czasie,
4.7.2. upewnienie się, czy Kierowca spełnia warunki wskazane w pkt
4.6.2. w szczególności żądanie okazania stosownych dokumentów,
4.7.3. poinformowanie Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji Wspólnego przejazdu.
4.8. Usługodawca nie jest stroną umowy o Wspólny przejazd i nie zawiera jej na rzecz Użytkownika, a jedynie pośredniczy w zawarciu takiej umowy pomiędzy Użytkownikami. Usługodawca nie weryfikuje uprawnień Kierowcy do kierowania pojazdem, jak również stanu technicznego pojazdu. Usługodawca rekomenduje podjęcie takich działań przez Pasażera przed rozpoczęciem Wspólnego przejazdu.

4.9. Kierowca dokonuje przewozu Pasażera w imieniu własnym i na własne ryzyko. Z uwagi na powyższe Usługodawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależytego wykonania umowy o Wspólny przejazd, chyba że szkoda powstała z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność. Usługodawca nie odpowiada w szczególności za nie leżące po jego stronie:
4.9.1. anulowanie Wspólnego przejazdu przez Użytkownika,
4.9.2. opóźnienia lub brak realizacji Wspólnego przejazdu,
4.9.3. nieprawidłowe działanie Serwisu,
4.9.4. szkody na mieniu bądź osobie poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie w trakcie Wspólnego przejazdu.


5. Zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym

5.1. Podczas korzystania Serwisu Użytkownik zobowiązany jest powstrzymać się od:

5.1.1. zamieszczania w Serwisie treści niezgodnych z przepisami prawa, obraźliwych, o charakterze erotycznym lub pornograficznym, itp.
5.1.2. naruszania praw własności intelektualnej lub dóbr osobistych osób trzecich,
5.1.3. podejmowania czynności mających na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do systemów teleinformatycznych Usługodawcy, Użytkowników lub osób trzecich,
5.1.4. korzystania z Serwisu w sposób prowadzący do naruszenia prawidłowego działania systemów teleinformatycznych Usługodawcy, Użytkowników lub osób trzecich.
5.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niezwłocznego zablokowania dostępu do treści naruszających postanowienia Regulaminu.

6. Przetwarzanie danych osobowych

6.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca – Contractor+ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Batorego 16/1A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000556846, NIP 9571078431, REGON 361463980, posiadająca opłacony w całości kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 złotych.

6.2. Usługodawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego dane kontaktowe są następujące: Contractor+ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Inspektor Ochrony Danych, ul. Batorego 16/1A, 80-251 Gdańsk, adres e-mail: iod@oliviacentre.com. Jest to osoba, z którą Użytkownik może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania jego danych osobowych, korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych.

6.3. Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

a) zawarcia lub wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług określonych postanowieniami Regulaminu, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem”),
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy, w szczególności w zakresie sporządzenia, prowadzenia i archiwizacji dokumentacji rachunkowej lub podatkowej, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt c) Rozporządzenia,
c) ustalenia, zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przez Usługodawcę związanych z prowadzoną działalnością, zawartą z Użytkownikiem umową lub osobą Użytkownika, lub ustalenia odpowiedzialności Usługodawcy, lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Usługodawcy, przed organami ścigania lub organami orzekającymi, w postępowaniach karnych, cywilnych lub administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt f) Rozporządzenia,
d) w celu prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług Usługodawcy, prowadzenia statystyk i ulepszania Usług określonych postanowieniami Regulaminu (realizacja prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy), na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt f) Rozporządzenia,
e) jeżeli Usługodawca przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody, treść zgody określa, w jakim celu Usługodawca przetwarza dane osoboweUżytkownika, przy czy podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych przez Usługodawcę jest Artykuł 6 ustęp 1 punkt a) Rozporządzenia.  

6.4. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane przez Usługodawcę:

a) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Usługodawcy, w tym: podmiotom, z których Usługodawca korzysta lub którym powierzył wykonywanie czynności w zakresie prowadzonej przez siebie działalności, podmiotom, którym Usługodawca powierzył przetwarzanie danych osobowych, podmiotom świadczącym dla Usługodawcy usługi podatkowe, rachunkowe, doradcze, audytowe, pomoc prawną, techniczne lub informatyczne, dostawcom systemów wspierających działalność Usługodawcy,  
b) innym administratorom przetwarzającym dane osobowe we własnym imieniu, w tym:  podmiotom świadczącym usługi kurierskie, pocztowe, płatnicze lub bankowe, podmiotom nabywającym wierzytelności, uprawnionym podmiotom i organom, którym Usługodawca jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym organom ścigania, egzekucyjnym, sądowym, administracyjnym, partnerom współpracującym z Usługodawcą przy realizacji Usług.

6.5. Czas przechowywania danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej i celu przetwarzania tych danych, z uwzględnieniem zasady rozliczalności. Mając powyższe na względzie, dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres:

a) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług określonych postanowieniami Regulaminu – przez czas obowiązywania tej umowy, a po jego zakończeniu przez okres niezbędny do wypełnienia ciążącego na Usługodawcy obowiązku prawnego oraz czas, w którym Usługodawca może ponieść konsekwencje prawne niewykonania tego obowiązku lub przez okres określony w punkcie 6.5.c) poniżej,
b) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy – przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku oraz czas, w którym Usługodawca może ponieść konsekwencje prawne niewykonania tego obowiązku,
c) przez czas niezbędny do ustalenia, zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przez Usługodawcę w związku z prowadzoną działalnością, zawartą z Użytkownikiem umową lub osobą Użytkownika, lub ustalenia odpowiedzialności Usługodawcy, lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Usługodawcy, przed organami ścigania lub organami orzekającymi, w postępowaniach karnych, cywilnych lub administracyjnych, z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w obowiązujących przepisach prawa,
d) w przypadku danych osobowych przetwarzanych dla celu prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług Usługodawcy, prowadzenia statystyk i ulepszania Usług określonych postanowieniami Regulaminu – najpóźniej do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu,
e) ​w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie – najpóźniej do czasu jej wycofania.W przypadku danych osobowych przetwarzanych dla różnych celów lub na różnych podstawach przetwarzania, dla których występują różne okresy przechowywania, łączny czas przechowywania tych danych osobowych nie będzie dłuższy niż okres przechowywania, który upłynie najpóźniej.  

6.6. W związku z przetwarzaniem przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo sprostowania danych osobowych,
c) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania,  
g) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Usługodawca przetwarza dane osoboweUżytkownik w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia.
6.7. Podczas przetwarzania danych osobowych Użytkownika nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w rozumieniu Artykułu 22 Rozporządzenia. Oznacza to, że Użytkownik nie podlega decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłoby wywoływać wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na jego sytuację.  

6.8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chociaż jest konieczne do zawarcia lub wykonania umowy o świadczenie Usług lub korzystania z Usług określonych postanowieniami Regulaminu.

7. Rozwiązanie umowy

7.1. Umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem 3-dniowego okresu wypowiedzenia.

7.2. Każda ze stron uprawniona jest do rozwiązania umowy o świadczenia Usług zawartej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę niniejszego Regulaminu.

8. System bonusowy dla użytkowników aplikacji

8.1. Dla najbardziej aktywnych kierowców zespołów Carpoolingu, Usługodawca przygotował bonusy w postaci bezpłatnych miejsc postojowych przyznawanych na okres jednego miesiąca kalendarzowego w łącznej liczbie 8 sztuk, po 1 miejscu dla kierowcy. Zespół tworzy się z chwilą pierwszego ustalenia wspólnego przejazdu i akceptacji w relacji kierowca-pasażer.

8.2. Na potrzeby określenia, które z zespołów były najbardziej aktywne aplikacja będzie zbierała dane geo-lokalizacyjne w trakcie trwania dojazdów do Olivia Business Centre i na tej podstawie przyznawała punkty za liczbę pasażerów dojeżdżających w ramach jednego pojazdu według  następującej gradacji:

8.2.1. pierwszy pasażer – 5 punktów,
8.2.2. drugi pasażer – 6 punktów,
8.2.3. trzeci pasażer – 8 punktów,
8.2.4. czwarty pasażer – 11 punktów,
8.2.5. piąty i każdy kolejny pasażer – 11 punktów.

8.3. Czynności o których mowa w pkt. 8.2. mogą być wykonane przez Użytkowników należących do jednego zespołu tylko jeden raz w ciągu każdego dnia roboczego.

8.4. Przy przydzielaniu bezpłatnych miejsc postojowych na kolejny miesiąc brana będzie pod uwagę ilość punktów zebranych w okresie od 26 dnia miesiąca poprzedzającego do 25 dnia bieżącego miesiąca. W przypadku uruchomienia usługi w trakcie tego okresu,  brana będzie pod uwagę ilość punktów zebranych od momentu uruchomienia usługi.

8.5. Zebrane punkty w danym okresie nie przechodzą na kolejne okresy, nie mogą być w żaden sposób przekazywane do innych zespołów oraz nie mogą być wymieniane na jakiekolwiek inne świadczenia lub produkty.

8.6. W przypadku rezygnacji z usługi w trakcie trwania okresu rozliczeniowego punkty zdobyte w tym okresie ulegają utracie.

8.7. Usługodawca na podstawie informacji w systemie skontaktuje się z aktualnym Użytkownikiem-Kierowcą zespołu (telefon, e-mail, czat), któremu przysługuje prawo do skorzystania z bonusu w postaci bezpłatnego miejsca postojowego, w celu dopełnienia formalności związanych z udostepnieniem miejsca na kolejny miesiąc, tj. w okresie od 26 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Użytkownik-Kierowca zdobył największą liczbę punktów do 25 dnia miesiąca kolejnego.

8.8. Użytkownik-Kierowca może zrzec się prawa do bezpłatnego miejsca, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny lub inne zadośćuczynienie.

8.9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe użytkowanie aplikacji i wyraża zgodę na udostępnienie wszelkich parametrów niezbędnych do przydzielania punktów w ramach systemu bonusowego.

9. Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 3.08.2018 r.