Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

I. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia za pośrednictwem Serwisu Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników.

1.2. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem: https://cp.oliviacentre.com

1.3. Terminom pisanym w treści Regulaminu z wielkiej litery nadaje się następujące znaczenie:
a) Kierowca- Użytkownik, która zamieścił w Serwisie ogłoszenie dotyczące Wspólnego przejazdu,
b) Lokalizacja- budynki biurowe zlokalizowane w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472A,
c) Pasażer- Użytkownik, który odpowiedział za pośrednictwem Serwisu na ogłoszenie Kierowcy dotyczące Wspólnego przejazdu,
d) Regulamin- niniejszy regulamin,
e) Serwis- serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://cp.oliviacentre.com
f) Usługi- wszelkie usługi oferowane przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, a w szczególności usługa pośrednictwa w uzgodnieniu Wspólnego przejazdu pomiędzy Pasażerem a Kierowcą,
g) Usługodawca- Contractor+ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
h) Użytkownik- osoba fizyczna zatrudniona w Lokalizacji, która dokonała rejestracji w Serwisie, w szczególności Pasażer oraz Kierowca,
i) Wspólny przejazd- przejazd Kierowcy oraz Pasażera w pojeździe mechanicznym należącym do Kierowcy lub który jest legalnie i formalnie umocowany do użytkowania przez Kierowcę, realizowany na trasie do i z Lokalizacji, na podstawie uzgodnień dokonanych przez Kierowcę i Pasażera w Serwisie.

1.4. Nie jest stroną jakiejkolwiek umowy pomiędzy Usługodawcą, Kierowcą lub Użytkownikiem, zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu, jak również nie uczestniczy w świadczeniu jakichkolwiek usług drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu lub w związku z funkcjonowaniem Serwisu żaden z podmiotów realizujących całość lub część zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na budowie, zarządzaniu i komercjalizacji kompleksu biurowego „Olivia Business Centre” w Gdańsku.

II. Warunki techniczne świadczenia Usług

2.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, są następujące:
a) Przeglądarka internetowa: najnowsze, stabilne wersje Google Chrome, Mozilla Firefox,
b) Dostęp do Internetu.
c) Poprawnie zainstalowana aplikacja na urządzeniu mobilnym z najnowszym systemem
operacyjnym Android lub w przypadku urządzeń marki Apple iOS.
d) Udostępnienie w urządzeniu mobilnym dostępu do danych geo-lokalizacyjnych.

2.2. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

III. Rejestracja

3.1. Korzystanie z Usług wymaga zainstalowania na urządzeniu mobilnym aplikacji oraz rejestracji w Serwisie. Rejestracja jest dobrowolna i nieodpłatna.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie poszczególnych etapów rejestracji dostępnych w aplikacji.

3.3. Z chwilą rejestracji dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

3.4. Warunkiem rejestracji oraz korzystania z Usług jest spełnianie przez Użytkownika warunków opisanych w Regulaminie, podanie w procesie rejestracji pełnych i prawdziwych danych oraz posiadanie aktywnego adresu e-mail.

3.5. Użytkownicy mają możliwość jednokrotnego zarejestrowania się w Serwisie.

3.6. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego loginu i hasła dostępu do Serwisu oraz nieudostępniania go osobom trzecim.

3.7. W razie zmiany danych podanych w procesie rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji w Serwisie.

IV. Zasady świadczenia i korzystania z Usług

4.1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników jest dozwolone wyłącznie w celach niekomercyjnych, w szczególności nie jest dopuszczalne wykorzystanie go w celach związanych z działalnością zarobkową lub gospodarczą, składanie Użytkownikom ofert na usługi inne niż Wspólny przejazd, przesyłanie treści o charakterze reklamowym, itp.

4.2. Korzystanie z Usług Usługodawcy jest nieodpłatne.

4.3. W ramach serwisu Użytkownicy uprawnieni są do komunikacji w sprawie Wspólnych przejazdów, w tym zamieszczania ogłoszeń Wspólnego przejazdu oraz odpowiadania na nie.

4.4. Uzgodnienie Wspólnego przejazdu pomiędzy Kierowcą a Pasażerem następuje w drodze odpowiedzi przez Użytkownika na ogłoszenie Wspólnego przejazdu, opublikowane przez Kierowcę za pośrednictwem Serwisu, o ile nie dojdzie do anulowania ogłoszenia Wspólnego przejazdu lub anulowania odpowiedzi przez odpowiednio Kierowcę lub Pasażera.

4.5. Użytkownicy, którzy uzgodnili Wspólny przejazd, zobowiązani są do niezwłocznego informowania się o wszelkich zmianach dotyczących Wspólnego przejazdu, w szczególności do anulowania Wspólnego przejazdu za pośrednictwem Serwisu w przypadku braku możliwości jego realizacji przez Użytkownika.

4.5. Użytkownicy, którzy uzgodnili Wspólny przejazd, zobowiązani są do niezwłocznego informowania się o wszelkich zmianach dotyczących Wspólnego przejazdu, w szczególności do anulowania Wspólnego przejazdu za pośrednictwem Serwisu w przypadku braku możliwości jego realizacji przez Użytkownika.

4.6. Do obowiązków Kierowcy należy w szczególności:

4.6.1. stawienie się wraz z przygotowanym do wykonania przejazdu pojazdem, w uzgodnionym za pośrednictwem Serwisu miejscu i czasie,
4.6.2. posiadanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii, dowodu rejestracyjnego pojazdu potwierdzającego aktualne badanie techniczne dopuszczające pojazd do ruchu oraz aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu, zgodne z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U z 2003 r., Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.),
4.6.3. okazanie dokumentów, o których mowa w pkt 4.6.2. na każde żądanie Pasażera,
4.6.4. przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, w szczególności ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (tekst jednolity Dz.U.2012.1137 z późn. zm.),
4.6.5. poinformowanie Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji Wspólnego przejazdu.

4.7. Do obowiązków Pasażera należy w szczególności:

4.7.1. stawienie się w uzgodnionym za pośrednictwem Serwisu miejscu i czasie,
4.7.2. upewnienie się, czy Kierowca spełnia warunki wskazane w pkt 4.6.2. w szczególności żądanie okazania stosownych dokumentów,
4.7.3. poinformowanie Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji Wspólnego przejazdu.

4.8. Usługodawca nie jest stroną umowy o Wspólny przejazd i nie zawiera jej na rzecz Użytkownika, a jedynie pośredniczy w zawarciu takiej umowy pomiędzy Użytkownikami. Usługodawca nie weryfikuje uprawnień Kierowcy do kierowania pojazdem, jak również stanu technicznego pojazdu. Usługodawca rekomenduje podjęcie takich działań przez Pasażera przed rozpoczęciem Wspólnego przejazdu.

4.9. Kierowca dokonuje przewozu Pasażera w imieniu własnym i na własne ryzyko. Z uwagi na powyższe Usługodawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależytego wykonania umowy o Wspólny przejazd, chyba że szkoda powstała z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność. Usługodawca nie odpowiada w szczególności za nie leżące po jego stronie:

4.9.1. anulowanie Wspólnego przejazdu przez Użytkownika,
4.9.2. opóźnienia lub brak realizacji Wspólnego przejazdu,
4.9.3. nieprawidłowe działanie Serwisu,
4.9.4. szkody na mieniu bądź osobie poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie w trakcie Wspólnego przejazdu.

V. Zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym

5.1. Podczas korzystania Serwisu Użytkownik zobowiązany jest powstrzymać się od:

5.1.1. zamieszczania w Serwisie treści niezgodnych z przepisami prawa, obraźliwych, o charakterze erotycznym lub pornograficznym, itp.
5.1.2. naruszania praw własności intelektualnej lub dóbr osobistych osób trzecich,
5.1.3. podejmowania czynności mających na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do systemów teleinformatycznych Usługodawcy, Użytkowników lub osób trzecich,
5.1.4. korzystania z Serwisu w sposób prowadzący do naruszenia prawidłowego działania systemów teleinformatycznych Usługodawcy, Użytkowników lub osób trzecich.

5.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niezwłocznego zablokowania dostępu do treści naruszających postanowienia Regulaminu.

VI. Przetwarzanie danych osobowych

6.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Usługodawca.

6.2. Dane osobowe podane przez Użytkownika podane podczas wypełniania formularza w trakcie procesu rejestracji oraz składania reklamacji, przetwarzane są przez Usługodawcę w celu realizacji Usług oraz w celu rozpatrzenia reklamacji.

6.3. Dane osobowe Użytkownika obejmujące: Imię, Nazwisko, e-mail, telefon, numer rejestracyjny pojazdu (opcja) są przekazywane po przyjęciu oferty Wspólnego przejazdu Użytkownikowi, z którym przejazd ma być realizowany.

6.4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji Usług. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania.

6.4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji Usług. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania.

VII. Rozwiązanie umowy

7.1. Umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem 3-dniowego okresu wypowiedzenia.

7.2. Każda ze stron uprawniona jest do rozwiązania umowy o świadczenia Usług zawartej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę niniejszego Regulaminu.

VIII. Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.06.2018 r.